อัตราค่าบริการรับฝากส่งพัสดุภัณฑ์

  1. พัสดุภัณฑ์ แบบซอง
  1.1 แบบซองจดหมายทั่วไปขนาดไม่เกินครึ่งกระดาษ A4 คิดอัตราซองละ 40 บาท (ภายในเป็นเอกสาร)
  1.2 แบบซองเอกสารที่มีขนาดเกินครึ่งกระดาษ A4 ขึ้นไป คิดอัตราซองละ 50 บาท (ภายในเป็นเอกสาร)
  1.3 แบบซองเอกสารแต่ภายในไม่ใช่เอกสาร คิดในอัตราซองละ 60 บาท (ภายในเป็นอะไรก็ได้)
  2. พัสดุภัณฑ์ แบบพัสดุทั่วไป คือ กล่อง, ถุง, กระสอบ และของส่งที่มีรูปร่างไม่แน่นอนคิดตามพื้นที่และน้ำหนัก โดยคำนวณจากส่วนที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด หรือสูงที่สุด
  2.1 พื้นที่ความจุไม่เกิน 1,300 ลูกบาศนิ้ว กิโลกรัมละ 6 บาท (ขั้นต่ำ 60 บาท/ ขั้นสูง 140 บาท) (A)
  2.2 พื้นที่ความจุไม่เกิน 2,600 ลูกบาศนิ้ว กิโลกรัมละ 8 บาท (ขั้นต่ำ 80 บาท/ ขั้นสูง 160 บาท) (B)
  2.3 พื้นที่ความจุไม่เกิน 5,200 ลูกบาศนิ้ว กิโลกรัมละ 10 บาท (ขั้นต่ำ 100 บาท/ ขั้นสูง 180 บาท) (C)
  2.4 พื้นที่ความจุเกิน 5,200 ลูกบาศนิ้วขึ้นไป กิโลกรัมละ 12 บาท (ขั้นต่ำ 120 บาท/ ขั้นสูง 200 บาท (D)
  3. พัสดุภัณฑ์ แบบอื่นๆ
  3.1 ของส่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ลูกค้าผู้ส่งต้องทำสัญญาบันทึกข้อตกลงการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ก่อนทุกครั้งสำหรับลูกค้ารายใหม่ ซึ่งต้องจัดเก็บไว้ที่เก๊ะน้ำมันของรถเท่านั้น เพราะมีอากาศ สัตว์ที่เป็นตัว เช่น ไก่ หมา แมว กระต่าย กระรอก ฯ คิดค่าระวางเป็นตัวละ 150 บาท ยกเว้น ปลาสวยงาม กุ้งสวยงาม คิดค่าระวางตามขนาดและน้ำหนักตามข้อ 2. (ไม่รับประกันชีวิต) กรณีไก่หรือสัตว์ปีกทุกชนิดให้ปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์ควบคุม
  3.2 กรณีของส่งเป็นข้าวสาร คิดค่าระวางตามขนาดและน้ำหนักตามข้อ 2. และให้ส่วนลด 70% ซึ่งค่าระวาง ที่ให้ส่วนลดแล้วต้องไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามข้อ 2.
  3.3 กรณีของส่งเป็นรถจักรยานยนต์ คิดค่าระวางคันละ 500 บาท ซึ่งต้องถ่ายน้ำมันออกให้หมด พร้อมถอดกระจกมองข้างเก็บไว้กับรถ กรณีส่งจากโคราช-กรุงเทพฯ ลูกค้าต้องเดินทางไปด้วย (ลงจุดเดียวที่หมอชิต2)
  3.4 ของส่งเป็นรถจักรยานผู้ใหญ่ขนาดวงล้อ 20 นิ้วขึ้นไป คิดค่าระวางคันละ 150 บาท ขนาดวงล้อน้อยกว่า 20 นิ้ว คิดค่าระวางคันละ 100 บาท กรณีเป็นจักรยานเด็กหรือจักรยานพับได้คิดค่าระวางตามข้อ 2.
  ติดต่อสอบถามระละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร.044-257997
  สามารถส่งของได้ที่
  หมอชิต 2 อาคาร 4 ช่องจอดรถที่ 68 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 093-3217997